SSL

自己証明書の作成とApacheの設定

開発用に自己証明書を作成してApacheの設定をする。 1. 秘密鍵の作成 openssl genrsa -aes128 -out server.key 2048 genrsa : RSA形式の秘密鍵を作成するサブコマンド。 -aes128 : 128ビッ

ssl証明書の確認コマンド

1. コマンド $ openssl x509 -text -noout -in <crtファイル> 2. 出力例 まずはサンプルに使用するため適当に証明書作成 # openssl req -new -x509 -nodes -out test.crt -keyout test.key -subj '/C=JP/ST=Tokyo/L=Chiyoda-ku/O=Foo INC./OU=Develoment Dept./CN=dev.exlample.com' -days 365 作成